I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) jsou Akademické týdny o.p.s., IČ 48622818, se sídlem Husovo náměstí 1228, Nové Město nad Metují, Česká republika, zapsané pod spis. zn. O 384 vedenou u Krajského soudu v Hradci Králové (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou:
  • adresa: Husovo náměstí 1228, 549 01 Nové Město nad Metují, Česká republika
  • e-mail: info@akademicketydny.cz
  • telefon: (+420) 494 909 100
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky:
  • jméno a příjmení,
  • e-mailová adresa,
  • poštovní adresa,
  • telefonní číslo.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Když přidáte komentář nebo hodnocení na web správce, správce uchovává
  • údaje zobrazené ve formuláři pro komentář,
  • Vaši IP adresu a řetězec „user agent“ definující prohlížeč, a to za účelem detekce spamu.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to nezávisle na tom, zda došlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je
  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce plnit,
  • plnění právních povinností vůči státu,
  • ochrana technických systémů správce před zneužitím, zejména nežádoucími reklamními sděleními (tzv. spam),
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu nejvýše 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
  • podílející se na dodání zboží/služeb nebo realizaci plateb na základě smlouvy,
  • zajišťující služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
  • zajišťující marketingové služby.
 2. Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé cloudových služeb.

VI. Zpracovatelé osobních údajů

 1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
  • ECOMAIL.CZ, s.r.o., poskytující službu zasílání newsletterů,
  • Google LLC, zajišťující pro správce e-mailové a cloudové služby a analýzu návštěvnosti webu,
  • Automattic Inc., poskytovatel služby Gravatar, která slouží k přiřazení profilového obrázku k e-mailové adrese u komentářů a hodnocení,
  • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

VII. Cookies

 1. Správce si může vyžádat uložení souborů cookies ve Vašem prohlížeči. Podrobné informace o použití cookies jsou uvedeny v dokumentu Zásady použití cookies.
 2. Pokud nesouhlasíte s ukládáním výše zmíněných cookies, můžete jejich ukládání zakázat pomocí příslušných nastavení Vašeho webového prohlížeče nebo jeho doplňků. Správce nenese odpovědnost za omezení funkčnosti jím poskytovaných služeb v důsledku neumožnění ukládání cookies.

VIII. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v článku I těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

IX. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména ochranu počítačových účtů heslem, ochranu počítačových systémů antivirovým programem a uložení listin v uzamčených skříních nebo místnostech.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

X. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z webového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a se zásadami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito zásadami souhlasíte rovněž zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím webového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek na Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2021.